کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

اعضای کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی آقایان:

• حمید انصاری

• محمد رضا شیرانی

• اسماعیل قادری

• جلال انصاری

• رضا بیاتی