کمیسیون آموزش

اعضای کمیسیون آموزش آقایان:

• مصطفی باقری

• مصطفی خیری