کمیسیون فنی گاوی

اعضای کمیسیون فنی گاوی آقایان:

• علی رستمیان

• سید حسن مردان

• عبدالرزاق آقاجانی