کمیسیون فنی گوسفندی

اعضای کمیسیون فنی گوسفندی آقایان:

• حسین عباس زاده

• رضا رجب زاده

• مهدی نوید بخش

• اکبر تاخیری

• عباس علیزاده