برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار

دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار

(موضوع ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه: اتحاديه صنفي ( شهرستاني،استاني و کشوري).
مرکز آموزش: مرکز آموزش اتاق شهرستان و يا مراکز آموزش مورد تاييد اتاق ايران و يا کميسيون نظارت.
متقاضي: متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب و يا مباشرين
کميسيون نظارت:کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان
دوره هاي آموزشي
ماده ۲- شيوه برگزاري دوره:
۱- داخلي:برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مرکز آموزش با همکاري اتحاديه ها.
۲- برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم نامه با مراکز آموزشي.
ماده ۳- دوره هاي آموزشي:
شامل دوره بيش از صدور و تمديد پروانه کسب واحدهاي صنفي مي باشد که براساس تکليف مقرر در بند( ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگي، ارتقاو افزايش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي گردد.
ماده ۴- سرفصل دوره هاي آموزشي:
رديف    عنوان دورس الزامي    مدت زمان( ساعت)
۱    قانون و مقررات نظام صنفي    ۴/۵
۲    مشتري مداري    ۱/۵
۳    فقه بازار    ۶
۴    خريد و فروش الکترونيکي    ۱/۵
۵    قوانين و مقررات مالياتي( ماليات برارزش افزوده)    ۳
۶    قوانين و مقررات شهرداري    ۱/۵
۷    قانون و مقررات کار و تامين اجتماعي    ۳
۸    قانون و مقررات نيروي انتظامي    ۱/۵
۹    قانون و مقررات بهداشت    ۱/۵
جمع کل    ۲۴
 
ماده ۵- انواع دوره ها
۱- حضوري: با حضور متقاضي برگزار مي گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (ده)مي باشد.
۲- غيرحضوري:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غيرحضوري (مکاتبه ايي و يا الکترونيکي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (دوازده) مي باشد.
تبصره ۱- غيبت بيش از يک سوم کل دوره (به دليل موجه يا غيرموجه)به منزله ثبت نام غيرحضوري تلقي مي گردد.
تبصره ۲-آندسته از واحدهاي صنفي که توسط مباشر اداره مي گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشي بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب يا مباشر جديد(قبل از عزل مباشر قبلي) مکلف به گذارندن دوره آموزشي مي باشد.
تبصره ۳- متقاضيان شرکت در دوره حضوري و يا غيرحضوري درصورت عدم کسب نمره حد نصاب مي توانند براي دومين بار با پرداخت ۲۰درصد هزينه در آزمون شرکت نمايند.
ماده ۶- شرايط مدرسين دربرگزاري دوره هاي آموزشي
۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصيلي کارشناسي، مرتبط با دوره يا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهي مرتبط) از مراکز آموزشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گواهي معادل از حوزه علميه.
۲- حداقل ۲سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر.
تبصره- اتاق ايران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسين مطابق با شاخص هاي اين دستورالعمل اقدام نمايد. تطبيق و تاييد شرايط مدرسين به عهده اتاق شهرستان مي باشد.
مقررات مربوط به آموزش
ماده ۷- مدارک مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:
۱) معرفي نامه اتحاديه
۲) پرداخت هزينه آموزش
ماده ۸- حداکثر زمان برگزاري کلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعد ازظهر) مي باشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غياب نمايد.
ماده ۹- مکان برگزاري دوره هاي آموزشي:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضي بايد در مکان يا طبقه مجزا و مستقل از فعاليتهاي جاري اتاق بوده و حداقل داراي ۱کلاس، ۱اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاري اتاق، مشترک باشد.
۲- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يک کلاس نبايد از ۳۰نفر بيشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسايل کمک آموزشي مانند رايانه، ويديو پروژکتور، يا وايت برد، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل برحسب نياز الزامي است.
ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر براي شرکت در کلاس با مصوبه کميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شدو هزينه چاپ و تکثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعرفه فوق منظور خواهدشد.
ماده ۱۱- گواهينامه پايان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقيت در آزمون، به متقاضي گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد.گواهينامه داراي طرح يکساني است که توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران تهيه و به سراسرکشور ابلاغ مي شود.
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهي ۵سال مي باشد و درصورت تغيير رسته و يا جابجايي واحد صنفي، متقاضي نيازي به طي مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲- گواهي صادره توسط مرکز آموزش براي اتحاديه هاي سراسر کشور معتبر مي باشد.
ماده ۱۲- نحوه ارزشيابي:
۱- تنظيم صورتجلسه منضم يه اسامي شرکت کنندگان در آزمون ضروري بوده و مي بايست نسخه اي از آن توسط مرکز آموزش نگهداري شود.
۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبي به متقاضي، حتي المقدور از طريق پست الکترونيک و يا پيام کوتاه نيز اطلاع رساني خواهد شد.
۳- آزمون پايان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام مي شود.
۴- فعاليت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران بصورت سالانه ارزيابي مي گردد.
ماده ۱۳- اين دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۶) تبصره به استناد ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي (۱۲) قانون توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه گرديد.